Fysioterapeutin eettiset ohjeet:

 1. Fysioterapeutin toiminnan keskeinen päämäärä on edistää asiakkaan parasta kaikissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pyrkimistä siihen, että asiakas saavuttaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta tärkeän optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn.
 2. Fysioterapeutti kunnioittaa työssään asiakkaansa ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä sekä pyrkii luottamuksellisen terapiasuhteen syntymiseen ja syventämiseen.
 3. Fysioterapeutti kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja antaa hänelle hänen terveydentilaansa ja terapiavaihtoehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle ehdotetuista hoidoista.
 4. Fysioterapeutti sitoutuu salassapitoon asiakkaan persoonaa, elämää ja terapiaa koskevissa asioissa.
 5. Fysioterapeutti toimii oman alansa vastuullisena asiantuntijana edistettäessä yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointia.
 6. Fysioterapeutti noudattaa voimassaolevia, omaa ammatillista toimintaansa koskevia lakeja ja asetuksia.
 7. Fysioterapeutti kunnioittaa hyvää liiketapaa ja ilmoittaa omasta ammattitoiminnastaan totuudenmukaisesti ja asiallisesti.
 8. Fysioterapeutti kehittää ammattitaitoaan opiskelemalla ja seuraamalla alansa kehittymistä, kirjallisuutta ja tutkimustoimintaa.
 9. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia ja antaa ammatillista apuaan sekä tarvittaessa puuttuu epäkohtiin tai mahdollisiin epäeettisiin ratkaisuihin ja menettelytapoihin.
 10. Alansa ammattilaisena fysioterapeutti toimii itsenäisenä ja riippumattomana käyttäen omaa harkintaansa ja toimintavapauttaan.
 11. Fysioterapeutti tuntee ammattitaitonsa rajat ja ohjaa tarvittaessa asiakkaan saamaan muuta pätevää apua.
 12. Fysioterapeutti tunnustaa, että omasta jaksamisesta huolehtiminen ja oman persoonan huoltaminen ovat tärkeitä sekä hänen hyvinvointinsa että laadukkaan ja eettisesti vastuullisen toiminnan kannalta.

<- Takaisin Fysiskon sivulle.